Page 12 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 12

...fortsat
             Søsterhøj har bl.a. del-    JDR´s Soldaterforening
             taget i Kafok – øvelser,    Aalborg & Omegn
             hvor jagerflyene fløj
             ganske lavt hen over   Formand:
             kampvognene, og skyde-  Børge Buus
             øvelser med skarpt, så- Stationsmestervej 6, 1.th. 9200 Aalborg SV
             vel i Oksbøl som i Borris.  Tlf. 40 58 35 68
             Fritiden: En del af tiden  E-mail: bkbuus@gmail.com
             blev tilbragt ovre på Sol- Regnr.: 9044  Kontonr.: 404764
             daterhjemmet, som var  Siden sidst...
             et dejligt fristed.
             Efter 16 mdr. hjem- Den 2. september kunne vi atter mødes efter
             sendt. Resten af arbejds- næsten et års coronapause. Der var mange ting
             livet har Axel arbejdet på dagsordenen, bl.a. kunne vi fejre vores for-
             som lastbilchauffør, dels mand, Børge Buus og hustru Kirsten med deres
   i Danmark, dels i Skandinavien som langturs- diamantbryllup den 3. juni.
   chauffør.
   Søsterhøj har været et trofast medlem af vor for- Kirsten og Børge får deres gave overrakt af Egon
   ening og har altid bakket op om vore arrange- Jensen.
   menter.
   Nu nyder Søsterhøj sit otium og mindes sin sol-
   datertid som en god oplevelse.
   Fremtidige aktiviteter...


   Sæt allerede nu x i kalenderen ved lørdag den
   13. november 2021, Julefrokost.

   Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres fa-
   milie en glædelig jul og et godt nytår og på gen-
   syn i 2022

      Odense
      Dragonforening

   Formand:
   Søren P. Rostrøm
   Hessum Bygade 46, 5450 Otterup
   Tlf. 21 68 84 28
   E-mail: sp-z@hotmail.com
   Regnr.: 6863  Kontonr.: 1067888
   Dødsfald                  Den 5. september på Soldatens dag deltog vi
                         med faner i Åbybro og Aalborg.

   Dragon Poul Jørgensen Rudmevej 148, 5750 Den 11. september var der så jubilardag i Hol-
   Ringe, er her desværre ikke mere,      stebro. Det blev en festlig dag med gensyn for
   Poul Jørgensen var årgang 1956 med nr. 297512 mange gamle dragoner.
   og hans bynavn var Kværndrup.        I foreningen har vi 6 jubilarer i år:
   Æret være Poul Jørgensens minde.      Mogens H. Eriksen, Henrik Holm, Henry Hede-
                         gård og Anders Henning Larsen, alle med 60 år.
                         Preben Munk, 45 år og Tommy V. S. Larsen, 30
                         år.

   12 | Dragonen
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17