Page 10 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 10

Holstebro             bold, håndbold, badminton og de seneste år KUN
       Dragonforening           golf, men til gengæld flere gange i hver uge.
   Formand:                  Foreningen JDR og DDS
   Walther Mikkelsen
   Hammervej 65, 7900 Nykøbing M.       ønsker tillykke til føl-
   Tlf. 24 79 22 56              gende medlemmer
   E-mail:
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846
                         70 år. Chresten Mads Elgaard
                         Indkaldt 1. juli 1971 til 4 RKESK/JDR. Bynavn Få-
   DEN NYE FORMANDEN              rup. Fylder den 22. november 70 år.
              Mit navn er Walther Mail: celgaard@hotmail.com
              N. Mikkelsen, jeg er
              69 år, født i Ørding 70 år. Ebbe Kirkegaard
              på Sydmors som den Indkaldt i August 1972 til STESK/I/JDR. Bynavn
              ældste af en søsken- Vinding. Fylder den 26. november 70 år.
              deflok på 5. Er gift og Mail: ebbekirkegaard@gmail.com
              har to voksne børn
              samt 6 børnebørn.  70 år. Henrik Kenneth Pedersen
              Startede ved militæ- Indkaldt 16. november 1971 til 2 OPKESK/JDR.
              ret i Oksbøl i 1969 og Bynavn Frederiks. Fylder den 20. december 70
              endte derefter ved Jy- år. By: 7470 Karup J
              ske Dragonregiment,
              hvor jeg har gjort tje- 60 år: Jimmi Anchersen
              neste primært i 2. op- Indkaldt 1. februar 1985 til 2 OPKESK/JDR. Fyl-
   klaringseskadron, men også som befalingsmand der den 24. december 60 år. Mail: jian@tdc.dk
   i rekruteskadronen og i 3. opklaringseskadron.  Siden sidst...
   Flyttede med til Skive da eskadronen flyttede
   dertil. Jeg blev i 1977 hjemsendt med grad af Generalforsamlingen 20. september 2021 i
   oversergent.                Sergentmessen på Dragonkasernen.

   Derefter blev jeg uddannet som revisor i Nykø- Ny formand og 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
   bing, arbejdede i Skive en kort periode, hvorefter Ud over følgende, var overskriften det vigtigste,
   jeg 1981 købte en revisionsforretning i Vinderup. som hændte denne aften.
   Få år efter åbnede vi også et kontor i Holstebro.
                         Formanden, John Pedersen bød velkommen til
   I 1991 valgte jeg endnu engang at skifte erhverv, æresmedlemmer og dragoner, i alt 41, som del-
   hvorfor vi købte en gård i Års. Her var vi til 1999, tog i generalforsamlingen.
   derefter flyttede vi tilbage til vores fødeø Mors – Herefter blev foreningens estandart ført ind af
   fortsat som landmand indtil 2007. Siden den tid æresmedlem Georg Hussmann. De siden sidste
   har vi boet et par andre steder, nu bosat i Nykø- generalforsamling afdøde medlemmer af dra-
   bing hvor vi bliver.            gonforeningen blev mindet med 1 min. Stilhed.
                         Formanden orienterede om aftenens forløb og
   Af tillidserhverv har jeg bl.a. været formand for ”Dragonsangen” blev sædvanen tro, afsunget
   Vinderup Idrætsklub – kommunalbestyrelses- stående, med Hans Ejner Juulsen som forsanger.
   medlem i Morsø kommune i 12 år, heraf 8 år som Med baggrund i 1½ års nedlukning af forenin-
   formand for Børne- og Kulturudvalget, 4 år som gens aktiviteter som følge af Corona-epidemien,
   viceborgmester og alle 12 år i Økonomiudvalget. var der ikke nogen uddeling af æressabel med
   Pt. er jeg næstformand i Morsø Golfklub samt dragonhjelm og diplom.
   klubbens baneudvalgsformand.

   I min fritid har jeg altid dyrket en del sport fod-            fortsættes...

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15