Page 11 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 11

fortsat...
                         Revisorsuppleant Flemming Kristensen fortsæt-
   Danske Dragonforeningers Sammenslutnings ter også endnu et år.
   årstegn blev herefter uddelt ved formanden til
   dragon Hans Ejner Juulsen, som modtog 50 års
   tegnet, og til dragon Johannes Mortensen, som
   modtog 60 års tegnet. (Applaus til de 2 modta-
   gere fra forsamlingen).

   Herefter var der spisning i form af hhv. ”Gule ær-
   ter med tilbehør” eller ”biksemad med tilbehør”.
   Stemningen var god.
                         Fremtidige aktiviteter...
   Klokken ringede og formanden annoncerede
   ”dagsorden jf. lovene”.           Således var den nye bestyrelse på plads. Denne
                         havde 1. møde den 30. september, hvor konstitu-
   Formandens beretning blev godkent med ap-  eringen og opgaverne blev lagt fast.
   plaus.
                         Bestyrelsen har næsten et foredrag i Sergen-
   Regnskabet blev godkendt og kontingentet på kr. tmessen medio/ultimo januar på plads, hvor vi
   200,- blev fastholdt.            håber at Kristian Pihl Lorenzen MF og major vil
                         fortælle noget om sit liv som soldat, men tillige
   Da formanden John Pedersen ikke ønskede at høre om hans job i trafikudvalget, herunder de
   fortsætte som formand efter tur, blev Walther N. konsekvenser det nyligt indgåede trafikforlig, -
   Mikkelsen valgt til posten med applaus. (Se nær- får for Midt- og Vestjylland.
   mere omtale af den nye formand under punktet
   ”Formanden har ordet”).

   Bent V.D. Laursen og Hans Ejner Juulsen ønske-
   de at udtræde efter tur. I stedet blev Bent Erik
   Pedersen og Ole E. Clausen valgt ind i bestyrel-
   sen.

   Som afløser for den nyvalgte formand blev Per
   Nørgaard Laugesen valgt på posten ”bestyrelses-
   suppleant”.
   Kaj Thøgersen Schmidt afløser Harry Hansen
   som revisor. Den anden revisor Lars Årøe fort-
   sætter endnu et år.


                                         Dragonen | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16