Page 9 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 9

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk

   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN JANUAR 2022
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 30. bovember 2021
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN MARTS. 2022
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 31. januar 2022
   Præsidenten                 nyligen regnet”.
                         RC gik derefter ud og hilste på alle jubilarerne,
   har ordet...                som fortalte om deres oplevelser under deres
                         soldatertid.
                         Årgangene blev herefter fotograferet ved siden
   Regimentet inviterede Helle og Gûnther Koll- af M41 kampvognen som sædvanlig. Der var li-
   mann fra Ottenbûttel til at deltage i regiments geledes mulighed for at besøge Veteranpanser-
   ”Åbent Hus” på soldatens dag den 5. september. foreningen og Historisk samling samt til at få en
   Arrangementet startede den 4. september hvor forfriskning i SG messen.
   Teddy Børgesen på vegne af DDS arrangerede Jubilarmiddagen startede traditionen tro klokken
   et program omkring Aulum, specielt for de tyske 1300. Under middagen blev der uddelt af RC, 1
   gæster. Om aftenen var regimentet og DDS vært DDS Tak og Æreskors til John Guld fra Odense.
   for et arrangement i sergent messen. Her blev RC redegjorde meget fyldestgørende for regi-
   Helle og Gûnther tildelt DDS Tak og Æreskors mentets + bataljonernes aktiviteter og Forsva-
   som blev påhæftet af oberst Anders Poulsen.  rets byggeprojekter som er i gang på Dragon-
   Den 5. september var regimentet heldig med kasernen. Alle havde derefter en hyggelig og
   vejret og dagen startede som noget nyt med felt- kammeratlig eftermiddag i messen.
   gudstjeneste i køregården oven for galgebakken. En stor tak til præsidiet + alle hjælperne og især
   DDS havde som sædvanlig opstillet souvenirbod Arne Rindom for det store forarbejde han har
   i udgangen til cafeteriaet og den blev godt be- gjort for at stable arrangementet på benene.
   søgt.                    Der skal ligeledes lyde en stor tak til oberst An-
   Dagen sluttede med parade hvor vi deltog med ders Poulsen for sit engagement og redegørelse
   fanen sammen med de øvrige militære organisa- under middagen.
   tioner fra byen.
   Den 11. september afholdt vi det første jubilar-
   stævne efter CORONA. Der deltog i alt 94 per-
   soner i stævnet. Det startede som sædvanlig på
   KFUM soldaterhjem med morgenkaffe.
   Klokken 0930 marcherede jubilarerne ind på ka-
   sernen med 2 musikere fra Prinsens Musikkorps
   i spidsen. Der blev meldt af til regimentschefen
   Anders Poulsen (RC). RC og 70 års jubilar Svend
   Aage Bach fra Give nedlagde en buket ved min-
   destenen for de faldne dragoner og trompetisten
   fra Prinsens Musikkorps spillede ”det haver så

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14