Page 9 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 9

lande fra. Vi kan ikke stå på samme bane som terforeningen. En særlig tak til alle jer frivillige i
   Putin´s håndlangere. Respekt for en god beslut- bestyrelser, fanebærere m.fl., som får det hele til
   ning.                    at hænge sammen med løbende tilbud om gode
   Nogle har spurgt til min militære grad. Oberst, aktiviteter for medlemmerne.
   brigadegeneral eller generalmajor? Kort fortalt, I Aarhus fejrer man 50 års fødselsdagen for Aar-
   så er jeg pensioneret som oberst og bærer der- hus-afdelingen af PLS. Også her har mange gode
   for fortsat graden ”oberst”. Jeg har været mid- kræfter gennem tiden holdt gang i foreningen.
   lertidig generalmajor ca. 50 gange i perioder fra Jeg glæder mig til at kunne deltage i receptionen
   3 år til blot få dage fra 2005, når Danmark har den 5. november. Godt gået Aarhus !
   valgt at anvende mig i internationale stillinger Vi gentager også arrangementet på Latinerly i
   og i Forsvarskommandoen. Man kan derfor også Viborg. Duk gerne op med gode venner, kære-
   kalde mig ”tidligere generalmajor”. Begge titler sten/konen torsdag den 9. november kl. 17.00
   er korrekte. Jeg lyder også fint navnet ”Kurt”… til 21.00 til en afslappet sammenkomst over en
   Der skal lyde en stor tak til Aalborg-afdelingen velskænket fadøl med udveksling af mere eller
   for et meget spændende og veltilrettelagt besøg mindre troværdige anekdoter fra soldatertiden.
   ved Reagan Vest i Himmerland. Flot, flot!  Andre regimenter er også meget velkomne. Se
   Rundt om i afdelingerne er efterårs- og vinterak- mere herom i opslaget andetsteds i bladet. Vel
   tiviteterne i fuld gang til stor fornøjelse for vore mødt!
   medlemmer. Der skal igen lyde en stor tak til Gloria Finis
   jer alle for at slutte op om regimentet og solda-
   Meddelelser og Orienteringer

   af Erik Jensen               Ved kornet Knud Børge Madsens gravsted på
   Mindehøjtideligheder i Grindsted og i Nyborg  Grindsted Kirkegård holdt chefen for Jydske Dra-
   for kampene i Nyborg den 29. august 1943.  gonregiment, Søren Damgaard Møller, en histo-
   Den 29. august i år var det 80 år siden, at tysker- risk beretning om tyskernes overfald, mens en
   ne overfaldt vort regiment og dræbte 3 af vore skoles elever og mange fremmødte lyttede til ta-
   soldater. Herudover blev en marinesoldat dræbt len.
   på kajen i Nyborg.             Regimentschefen nedlagde herefter en buket ved
   Jydske Dragonregiment arrangerer hvert år gravstedet.
   kransenedlægninger på de 3 grave og igen i år
   foretog regimentet et storslået arrangement.
   Suzanne og jeg deltog.


                                         fortsættes

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14