Page 13 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 13

være 100,- kr. pr. deltager.               Aarhus
   Tilmelding senest den 18. november til Bent
   Nielsen på tlf. 27621449, alternativt         afdelingen
   E-mail bent.nielsen@youseeme.dk
                             Stiftet 5. november 1973
   Fællesspisning i ”Paradiset”         Formand:
   Tirsdag den 21. november kl. 1800       Niels Jørgen Ravn Sørensen (MR)
   Tilmelding senest den 8. november til Bent Niel- Visselbjergvej 4, 8250 Egå
   sen, tlf. 27 62 14 49, alternativt      Tlf. 86 22 01 22 Mobil: 24 91 67 90
   E-mail bent.nielsen@youseeme.dk        E-mail: njrs@webspeed.dk

   Øvrige aktiviteter             Afdelingen og PLRS
   Første og tredje torsdag i hver måned, inden-
   dørsskydning på 15 m. banerne ved Kirkebækvej byder velkommen til...
   i Viborg. Kontakt Denis S. Nielsen tlf. 42 91 01 15
   for yderligere information.         afdelingen har den glæde at byde velkommen
   Kammeratskabsaften i ”Paradiset” anden og fjer- til et nyt medlem: Jakob Bejer, Højbjerg, der har
   de tirsdag i hver måned. Der hygges, spilles bil- gjort tjeneste ved PLR 1986/87.
   lard og kort efterfulgt af kaffebord.
                         Fremtidige aktiviteter...
         Herning             Invitation til 50-års jubilæum

       afdelingen             PLS Aarhus afdelingen blev stiftet den 5. novem-
                         ber 1973 og kan således søndag den 5. november
                         2023 fejre 50-års stiftelsesjubilæum.
        Stiftet 20. juni 1930       Bestyrelsen har besluttet at markere jubilæet
   Formand:                  med et arrangement på dagen og har velvilligt
   Jens Henry Jensen (MR)           fået økonomisk støtte hertil fra hovedforeningen
   Vester Allé 29, Hammerum, 7400 Herning   og fødselsdagsfonden.
   Tlf. 21 74 85 51              Arrangementet finder således sted søndag den 5.
   E-mail: jenshenry215@gmail.com       november 2023 i Hjemmeværnets lokaler, Grim-
                         højvej 1, 8220 Brabrand med følgende program:
   Jule & Nytårshilsen fra Herning afd.    Kl. 12.00: Foredrag om Hjemmeværnets Særlig
   Jeg vil starte mit indlæg med en stor ros til Ål- Støtte og Rekognoscering, som er et særligt-
   borg afdeling for et godt arrangement. Det var Hjemmeværnskompagni med speciale i fjernop-
   spændende, at besøge Regan Vest, et sted, som klarings- og patruljeenhed.
   ingen anede eksisterede. Vi blev vist rundt af Kl. 13.00 – 15.00: Reception med et lettere trak-
   Lars Møller, som fortalte mange gode historier tement.
   om stedet. Det er sådan en oplevelse, man ef- Medlemmer af PLS Aarhus afdelingen inviteres
   terfølgende kan vende tilbage til – med et kan herved med ledsager til arrangementet.
   du huske det, vi så og hørte på turen rundt i i Af hensyn til den praktiske gennemførelse vil
   gangene og de små og store rum.       tilmelding være nødvendig og bedes foretaget
   Det er dog svært bagefter at finde ord, der kan senest søndag den 1. oktober 2023 til formand
   beskrive stedet på en fornuftig måde, når man Niels Jørgen Ravn Sørensen, på e-mail: NJRS@
   skal berette om det til andre, jeg håber dog, at webspeed.dk eller telefon nr. 24 91 67 90 alter-
   begejstringen kan høres, når jeg har berettet om nativt til kasserer Jens Ulsted Sørensen på e-
   stedet.                   mail: jensulstedsorensen@mail.dk eller telefon
                         nr. 24 84 47 88.
   Her i år vil jeg være på forkant, når jeg nu gerne
   vil sende en hilsen til alle, der læser vores blad –
   Jeg ønsker for jer alle, at I må få en rigtig  GLÆ-
   DELIG JUL – samt et GODT NYTÅR.                       fortsættes

                                         Dragonen | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18