Page 11 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 11

ved tyskernes overfald om morgenen den 29. rald Blåtand, der døde her i år 986. Der var ret
   august for 80 år siden. Jydske Dragonregiment god tilslutning til de tilvalgte udflugter.
   stillede med Prinsens Liveregiments fane og fa- Under hele turen var der fint vejr og deltagerne
   nekommando under kommando af oberstløjtnant fik mange oplysninger og gode oplevelser.
   Thomas Schmidt, der lagde en buket. Fra solda- Der var en god stemning og efterfølgende har
   terforeningen deltog fanebærer Bent Nielsen og deltagerne udtrykt ret stor tilfredshed med tu-
   Peder korshøj. Der var yderligere ca. 15 delta- ren.
   gere i højtideligheden.           Allerede nu har 8 personer udtrykt tilkendegi-
                         velser om deltagelse i en evt. kommende tur . Så
   VELLYKKET TUR TIL STETTIN          måske....
                         Med venlig hilsen
                         Peder Korshøj

                         VI MØDES PÅ LY....
                         Torsdag den 9. november kl. 17 - ? på Latinerly
                         i Viborg

                         Vi gentager sidste års succes med et træf på La-
                         tinerly, hvor et lokale er indrettet med historiske
                         billeder fra Viborg og soldater-artefakter. Vi mø-
                         des helt uformelt, drikker en fadøl eller hvad man
                         måtte lyste for egen regning. Undervejs mødes vi
                         med gamle og nye soldaterkammerater, udveks-
                         ler soldaterhistorier og anekdoter, godt krydrede
                         og mere eller mindre sandfærdige. Simpelthen
                         ren og skær hygge.
                         Alle er velkomne - Prinsens og andre soldater-
                         foreninger og vore gode civile og militære ven-
                         ner.
                         Tag gerne konen eller kæresten med - men ikke
                         begge.
                         Adesssen er Sct. Mathiasgade 78.
                         Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis man vil spise,
                         så kan man bestille på Latinerlys telefon 8662
                         0881 og på Ly´s hjemmeside.
   Der var 50 deltagere i turen til Stettin i Polen fra  Evt. spørgsmål til Kurt, telefon 2554 6405.
   den 30. august til den 3. september med Sørens
   Rejser og med Peder Korshøj som lokalkendt rej-
   seleder.
   Efter ankomst til Hotel Radisson var der næste
   dag en rundtur i byen med stop ved forskellige
   seværdigheder. Om eftermiddagen var der mu-
   lighed for besøg i en kurveforretning.
   Dagen efter bød på en tilvalgt tur i bus til Star-
   gard, hvor vi besøgte kirken og gik en tur langs
   bymuren og fik en orientering om byens rådhus.
   Om eftermiddagen kunne man besøge et under-
   jordisk beskyttelsesrum fra 2. verdenskrig.
   Næste dag kunne man deltage i en bustur til ba-
   debyen Miedzyzdroje med mulighed for badning
   og gåtur på promenaden. Undervejs var der stop
   i Wolin, hvor vi så en runesten til minde om Ha-

                                         Dragonen | 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16