Page 2 - Prinsens-NOVEMBER-2023
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...                                  Af oberst Søren D. Møller
   I topstillinger i både erhvervslivet og det offent- des øvelse Brave Lion, som er en 14 dages øvelse
   lige, så er det god latin, at man som ny chef har i Oksbøl. Den første uges tid af øvelsen er en
   ca. 100 dage til at finde sig tilrette i sin stilling, bataljonsledet uddannelse, og den sidste uge er
   og at man herefter forventes at virke 100 %. Jeg en mere ”klassisk” brigadeøvelse. Men 12 dage
   har nu været regimentschef i 106 dage (pr. 4. i felten betyder blandt andet, at vi kan træne og
   oktober 2023), hvorfor jeg derfor nu må være en øve feltvanthed på en helt anden måde, end hvis
   fuldbefaren regimentschef. Jeg er nu ikke helt vi er 3-4 dage i eget øvel-sesterræn. Bataljonen
   sikker på, at det faktisk forholder sig sådan, da havde en rigtig god øvelse, hvor i stort alle ud-
   jeg stadig løser opgaver, som er førstegangsop- dannelsesmål blev op-fyldt. Der er naturligvis al-
   gaver, og hvor jeg fortsat fam-ler mig lidt frem. tid nogle ting man tager med sig hjem, som der
   Men jeg har heldigvis nogle rigtige dygtige med- skal arbejdes vide-re med – og det har bataljonen
   arbejdere og kollegaer, så jeg kan læne mig op af. også tid til, da de forventeligt først skal i bered-
   Jeg har blandt andet brugt de første dage til, at skab i starten af 2024.
   komme rundt og besøge enheder og andre myn- I JDR (Panserbataljonen) har ligeledes været
   digheder på Dragonkasernen. Jeg vil her gerne en del af II JDR aktiviteter siden sidst, da ba-
   sige tak for den positive modtagelse, hvor jeg tal-jonen bidrager med en kampvognseskadron
   alle steder er blevet mødt med en villighed til at til II JDR, og ligeledes har deltaget med en del
   hjælpe vores soldater i forhold til deres opgaver personel og enheder på Brave Lion. Derudover
   og daglige udfordringer.          er 3. kampvognseskadron fortsat i gang med at
   Siden sidste leder, så er der mødt lige knap 250 reetablere sig som enhed, og også her går det
   værnepligtige ved V JDR, hvoraf de ca. 90 var rigtigt godt.
   kvinder. Dette præger helt naturligt dagligdagen Regimentsstabens reserve har ligeledes været
   på kasernen, hvor de unge soldater fyl-der med samlet i august, hvor fokus denne gang var på
   deres gejst, gode humør og tjenestevillighed. De uddannelse af enkeltmandsfærdigheder, såsom
   har allerede nu været på feltøvelse I og II, og er skydning, våbenbetjening, førstehjælp etc. Alt
   godt i gang med Hærens Basisuddannelse. De i alt et par rigtige gode dage, hvor der for en
   værnepligtige er en vigtig og helt essentiel del gangs skyld var tid til at pudse enkeltkæm-per-
   af fødekæden til regimentets stående styrke, da færdighederne lidt af.
   det er her vi rekruttere til Hæ-rens Reaktions- Endelig så har vi haft en rigtig god flagdag d. 5.
   styrkeuddannelse, som efterfølgende går videre september, hvor vi fejrede og hædrede vo-res
   til stående styrke. Vi (V JDR) har traditionelt udsendte, veteraner samt sårede og faldne kol-
   gode resultater i forhold til hvervning, og rekrut- legaer. En rigtig god dag, hvor vi startede med en
   tere ofte til målet og lidt over. Næste gang skal parade på Dragonkasernen, efterfulgt af march
   vi gerne rekruttere omkring 90 soldater til Hæ- gennem byen med størstedelen af regimentet,
   rens Reaktionsstyrkeuddan-nelse hold december afsluttende med en højtideligholdelse i Holste-
   2023, hvilket er ambitiøst – men klart inden for bro Kirke, som Holstebro kommune var vært for.
   rammerne af det mulige for V JDR (de er nemlig Herfra ser vi frem mod regimentets fødselsdag d.
   rigtig dygtige til rekruttering). Ved V JDR har vi 1. november, hvor vi gennemfører vores sædvan-
   ligeledes gang i Hæ-rens Reaktionsstyrkeuddan- lige fødselsdagsparade mv. Jeg håber at se rigtigt
   nelse hold juni 2023, og de er allerede kommet mange af jer alle til paraden – bå-de tjeneste-
   langt, og mangler reelt ikke så meget før de er gørende, veteraner og tidligere tjenestegørende.
   klar til at komme i stående styrke i starten af det
   nye år.                   Vi ses derude - Fortes Fortuna Juvat
   Som jeg også nævnte i min sidste leder, så har
   II JDR (inkl. 1 KVGESK/I JDR) et særdeles travlt
   efterår. Bataljonen har netop afsluttet 1. Briga-

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7