Page 8 - Prinsens JANUAR 2022
P. 8

Ruder 4 dominerede


   IKK konkurrence
   Tekst/Foto: INFOBM sergent Maria Holm Andersen

                         sætningerne skulle dyste i, bestod af skydninger,
                         hvor der gradvis blev påført handicap til delta-
                         gerne, f.eks. i form af en simulation af en defekt
                         afstandsmåler eller termisk sigte.
                         Andre scenarier bød på bælteskift på tid, riffel-
                         skydninger kombineret med styrketræning og
                         ”IPSC- inspirerede” skydninger med IKK’en. Det
                         er slags dynamiske skydninger med skiftende
                         standpladser og mål, samt hindringer af forskel-
                         lig art. Især hér, var besætningen enige om, at
                         det krævede stor koordination mellem alle funk-
                         tionerne. De fremhævede også, at de var glade
                         for deres erfarne skytte, da især tidspresset var
                         stort.
   IKK besætninger fra Ruder 4 nøjedes ikke blot  Forud for konkurrencen havde Ruder 4 kompag-
   med at indtage førstepladsen på sejrspodiet,  niet afholdt deres egen interne udtagelseskon-
   men også anden og tredjepladsen.      kurrence, for at afgøre hvilke af besætningerne,
                         der skulle deltage i Jægerspris. Indholdet var
   Tilbage i september 2021 afholdte 1. Brigade stort set det samme som den rigtige konkur-
   åbne danske mesterskaber for infanterikampkø- rence, dog i mindre skala. Én teoretisk prøve og
   retøjer (IKK). 15 besætninger deltog i konkurren- to praktiske prøver, samt et o-løb. Den bedste
   cen. Elleve danske, to estiske og to hollandske.  besætningen fra hver deling fik lov at deltage i
   Besætningen, der stak af med førstepladsen, be- mesterskaberne.
   står af kommandør sergent A. Dinesen, skytte Derudover var det et stort plus, at kompagniet
   overkonstabel af 1. grad R. S. W. Mirabueno (kal- kort før udtagelsen havde været på øvelse i Est-
   det ”Bueno” til daglig) og kører overkonstabel U. land og på skydeperiode i Grafenwöhr, hvor der
   K. Jørgensen.                var en del kørsel og skarpskydning.
   De fortæller, at konkurrencen var delt op i hen- ”Det lå lige til højrebenet. Vi vidste lige, hvad vi
   holdsvis praksis og teori. Hvad de praktiske op- skulle gøre. Rusten var blevet banket af”, lød det
   gaver angår, så var der udfordringer for enhver fra kommandøren A. Dinesen.
   smag. Alle funktioner blev testet i deres virke, Ugen før de drog afsted mod Jægerspris, sørgede
   og samarbejdet blev i dén grad afgørende for de de for også at forberede sig på teorien og fik så-
   gode resultater.              ledes genopfrisket alt teoretisk materiale og alle
   Konkurrencen tog både udgangspunkt i tænkte procedurer på IKK’en.
   scenarier, der kunne opstå i virkeligheden, men IKK besætningerne fra Ruder 4 har i dén grad
   forsøgte dog også at presse deltagerne i de så- udmærket sig inden for deres speciale, men kan
   kaldte ”western skydninger”, som den vindende nu sige på gensyn til deres køretøjer det næste
   besætning kaldte dem.            lange stykke tid. Soldaterne skal nemlig til at
   Western skydningen fandt dog sted i ”Steel klargøre sig til missionen i Kosovo, hvor de skal
   Beast” simulatoren, hvor den enlige IKK blev an- indgå i en bevogtningsdeling uden deres IKK’er.
   grebet af en hel bataljon. Her var koordinationen De får dog mulighed for at holde nogle af deres
   mellem skytte og kommandør altafgørende, for- funktioner vedlige, når de er afsted, ved hjælp af
   tæller besætningen.             et simulatorprogram.
   Nogle af de mere realistiske scenarier, som be-

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13