Page 4 - Prinsens JANUAR 2022
P. 4

Nye


   estandardbånd
   Af: Erik Bøttger. Presseofficer major

   Ved paraden på Jydske Dragonregimentets fød- mht. regimentets nuværende historie.
   selsdag den 1. november påsatte regimentschef, På de nye estandartbånd står der:
   oberst Anders Poulsen tre nye bånd på Dragon- Kjøbenhavns belejring 1658/59, Nyborg 1659,
   regimentets estandart.           Wismar 1675, Gadebusch 1712, Rygen 1715,
               Et estandartbånd Stralsund 1809, Rosengarten 1813, Alt Rahlstedt
               er et rødt bånd, 1813, Bornhøved 1813, Sehested 1813, Dyb-
               som påsættes en bøl 1848 og 1864, Aarhus 1849, Treldeskansen
               kongeligt indviet 1849 og Fredericia 1849.
               estandart og mar- JDR’s estandart blev overdraget til regimen-
               kerer en særlig tet efter den nye hærlov tilbage i 1842, hvor de
               indsats i kamp. farvestrålende og meget uens estandarter fik et
               Rytterregimenter ensartet udtryk med Dannebrog som baggrund.
   fører estandarter, mens andre regimenter fører Den originale estandart er gennem årene blevet
   faner.                   udskiftet, når det var tiltrængt.
   Båndene tildeles af regenten og har en tekst, I 2006 blev JDR’s estandart udskiftet endnu en
   som angiver sted og årstal for indsatsen.  gang, men denne gang for at få tilføjet det royale
   På Jyske Dragonregiments (JDR’s) tre estan- monogram H og tilføjet flere estandartbånd, da
   dartbånd er der nævnt hele 15 årstal, hvor de JDR i 2005 blev sammenlagt med PLR og der-
   tre sammenlagte regimenter: JDR, Dronningens med også favnede DRLR og SLFR.
   Livregiment (DRLR) og Prinsens Livregiment Sammen med PLR gamle fane har den nye estan-
   (PLR) har modtaget hæder og anerkendelse for dart fra 2006 sin faste plads på regimentsche-
   soldaternes indsats i kamp. DRLR og PLR er ned- fens kontor, som den kun forlader ved særlige
   lagte regimenter, men deres historie videreføres ceremonielle anledninger.
   af JDR.                   Den gamle JDR estandart, som blev ’pensione-
                         ret’ i 2006, har i dag en fornem og ærefuld pla-
                         cering på Christiansborg Slot.


   Med genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment
   (SLFR) den 1. januar 2019 skulle dette regiment
   ’trækkes ud’ af JDR’s historie. Derfor skal estan-
   dartbånd, der repræsenterer SLFR historie, ikke
   længere medtages på JDR estandart, men overgå
   til det nyoprettede regiments fane som fanebånd.
   JDR er nu tildelt opdaterede estandartbånd, så
   de resterende estandartbånd fremstår retvisende

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9