Page 2 - Prinsens JANUAR 2022
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   I skrivende stund nærmer vi os årets afslutning. Som jeg på denne plads tidligere har varslet om,
   Et år der heldigvis blev lidt mere ”normalt” end står det næste år på internationale missioner
   forrige år og hvor der igen har været fuld ak- for næsten alle regimentets stående enheder.
   tivitet ved regimentet, uden de begrænsninger Det sætter sig sine spor i aktiviteterne, idet hele
   COVID-19 tidligere har medført. Det sagt, så ”maskinen” nu bliver omstillet til at gøre enhe-
   er vi netop igen pålagt en række restriktioner derne klar til at drage ud i verden. Til de baltiske
   og dem følger regimentet naturligvis til punkt lande, Kosovo og Irak. Som altid – de skal nok
   og prikke. Både som regiment og som statslig blive klar og jeg er helt sikker på, at de vil løse
   myndighed udviser vi ansvarlighed og lever op deres opgaver på et højt professionelt niveau.
   til intentionerne i myndighedernes udmelding Men det er vigtigt, at de pårørende også bliver
   på dette område. I direkte konsekvens heraf, har klar til at sende deres Dragon afsted. Det sætter
   jeg desværre måttet aflyse vores julegudstjene- vi fuld fokus på med afholdelse af pårørende ar-
   ste, den årlige julefrokost samt en række andre rangementer. Både før og under udsendelsen. De
   aktiviteter her op til jul. Ærgerligt fordi disse ak- første her i starten af januar. De hjemlige missio-
   tiviteter er så væsentlige for vores sammenhold ner skal fortsat løses. Dragoner fra Niels Kjeldsen
   og korpsånd. En anden konsekvens af COVID-19 eskadronen er og vil være indsat i Gefion ved
   er, at vi igen ser danske soldater indsat til støtte grænsen hen over nytår.
   for samfundets øvrige myndigheder i bekæmpel-
   sen af epidemien. Pt. kun få fra JDR men det kan Vi tager med udgangen af december afsked med
   ikke udelukkes, at der bliver bud efter flere dra- chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Henrik Ly-
   goner i det nye år. Dog afbalanceret i forhold til hne, der senere i 2022 tiltræder som næstkom-
   de igangværende forberedelser til INTOPS. Man manderende ved Hærkommandoen. Det blev
   kan altid diskutere, om det er en opgave, vores markeret med en parade her på Dragonkasernen,
   soldater skal løse. Jeg forholder mig her til, at hvor kommandoen blev overdraget til brigadege-
   samfundet har brug for vores hjælp og at man fra neral Anders Olesen. Også Dragon. En stor tak til
   politisk hold derfor har bedt os om at træde til. Henrik Lyhne for samarbejdet og velkommen til
   Det gør vi loyalt og med den professionalisme, Anders Olesen, som jeg ser frem til at byde vel-
   der altid kendetegner regimentets enheder.  kommen på Dragonkasernen i det nye år. Slut-
                         telig vil jeg også anføre, at chefen for Uddannel-
   Slutningen på året blev heller ikke helt med den sesbataljonen, oberstløjtnant Søren Damgaard
   julegave, vi kunne have ønsket os. Som de fleste Møller, skifter til Hærkommandoen 01. februar.
   sikkert er bekendt med, har tilgangen af de nye Vi skal således have en ny chef for Uddannelses-
   kampvogne været udfordret af børnesygdomme. bataljonen i løbet af foråret. Mere herom senere.
   Selvom der arbejdes intensivt på at løse disse ud-
   fordringer, ændrer det ikke på, at rådighedsgra- Jeg vil ønske alle et godt og lykkebringende nyt-
   den ikke er, som vi kunne ønske os. Det er bl.a. år. Fortes Fortuna Juvat.
   derfor besluttet at udskyde den resterende op-
   stilling af 3. kampvognseskadron (Liljeeskadro-
   nen). Derved kan materiel og personel priorite-
   res til fordel for især 2. kampvognseskadron, der
   skal være klar til udsendelse til eFP fra efteråret
   2022. En ærgerlig men nødvendig beslutning set
   i lyset af særligt de materielle udfordringer. Det
   er vigtigt at holde sig for øje, at opstillingen af
   Liljeeskadronen fortsætter, men altså er stillet i
   bero i 2022.   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7