Page 10 - Prinsens JANUAR 2022
P. 10

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk

   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN MARTS 2022
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 01. februar 2022
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN MAJ. 2022
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 01. april 2022

                         Som det fremgår andet steds i bladet, afholder vi
       Holstebro             et arrangement med major og folketingsmedlem
                         Kristian Pihl Lorentsen, den 24. januar. Med mit
       Dragonforening           kendskab til Kristian ser jeg frem til et spænden-
   Formand:                  de foredrag om hans spændende liv. Vi håber på
   Walther Mikkelsen              stort fremmøde.
   Hammervej 65, 7900 Nykøbing M.       Ellers blev året 2021, jo desværre ikke væsentlig
   Tlf. 24 79 22 56              anderledes end 2020 – et år mere i coronaens
   E-mail:                   skygge. Et år med fortsatte restriktioner, med de
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846     begrænsninger det har medført.
                         Med håb om mere ”frihed” i 2022, ønskes i alle et
                         godt og lykkebringende nytår.
                         På bestyrelsens vegne.
   Formanden har ordet...           Walther N. Mikkelsen

                         Foreningen JDR og DDS
   Som ny formand for Holstebro Dragonforening –
   valgt for få måneder siden, er det med stor yd- ønsker tillykke til føl-
   myghed jeg har påtaget mig opgaven.
   Som jeg oplyste i sidste nummer af Dragonen har gende medlemmer
   jeg primært gjort tjeneste i 2. opklaring. Dette
   fra slutningen af 60`erne til engang i 1977. 60 år. Kaj Thøgersen Schmidt
   Siden den tid har jeg deltaget stort set i alle Dra- Fylder den 11. januar 60 år. Indkaldt i 1983 og
   gondage, eller hvad det har heddet. Altså fulgt hjemsendt som oversergent. Adresse: Sysselting
   med på ”sidelinjen”, herudover har jeg fulgt ud- 7, 7500 Holstebro.
   viklingen/strukturændringerne etc. . Fulgt med i 80 år. Sven Erik Buchreitz
   mine tidligere kollegaers deltagelse i krig rundt Fylder den 20. januar 80 år. Indkaldt i 1962.
   om verdens brændpunkter.          Virkede i tjenestetiden som håndværker under
   Dette uden på nogen måde, at føle mig verdens- Hærens Materielkommando (HMAK). Hjemsendt
   mester til opgaven, men dog rimelig rustet til op- som Seniorsergent. Adresse: Skoleparken 20,
   gaven som formand.             7500 Holstebro.
   Jeg kender de fleste af kollegaerne i bestyrelsen,
   samt de dygtige og flittige hjælpere på Dragon- 80 år. Johannes Mortensen
   museet, hvilket er en af årsagerne til jeg sagde Fylder den 22. januar 80 år. Indkaldt i 1961 til
   ja til opgaven.               2 RKESK som dragon Almind. Hjemsendt som

   10 | Dragonen
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15