Page 5 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 5

CSG Peter Poulsen's


   SMÅ ANEKDOTER   Af: Peter Poulsen chefsergent(p)


   Kasketkarl...                han sa’ ikke noget. Køreren fik viren sat på, og
                         lugtede nu fælt af omgivelserne. Selvom regnen
   Under en af de talrige aftenøvelser omkring gar- havde gjort alt til et stort mudder- og møghul
   nisonsbyen.                 ved møddingen forløb flotbringningen godt.

   Vejret var ideelt, det væltede ned med regn og Der var nu en kæmpehul i møddingen et par me-
   slud — alt stod i et. Sparede man på kørelyset og ter uden for stalddøren — det kunne nok beteg-
   kun brugte ”Kasketkarl” som lyskilde, kunne man nes som en ”møddingskade”.
   selv med en kampvogn komme næsten uset om- Kommandøren måtte nu med telehjælmen under
   kring i vintermørket. En kampvogn sneg sig op armen ind til gårdmanden for at melde skaden.
   langs staldmuren på en af gårdene nord for byen, Gårdmanden, der lige havde fået skænket kaffe
   selvfølgelig med anvendelse af minimal lygtefø- til hans aftens-ostemad, var ikke meget for at
   ring (Kasketkarl). Ud for stalddøren gik det galt, komme med ud og besigtige skaden i det vejr.
   kampvognen skred ud i møddingen ¬¬— nor-  Han indvilliger dog i fra stalddøren, at besigti-
   malt ikke noget problem, men her var der bund- ge skaden. Da han så det store sorte hul i mød-
   løs. Efter køreren havde rodet en del med gear- dingen ikke langt fra stalddøren bredte der sig
   vælgeren, konstaterede kommandøren der nu et stort smil under hans kasket. ”Det skal du et
   var kommet betænkelig tæt på selve møddingen, være ked af bette ven, nu ska’ a’ et køre ret langt
   at der skulle noget flotbringning til. Skytten var med møget i mange daw”. Flink mand.
   vågnet ved, at kampvognen hældte så meget, at Kommandøren undskyldte endnu engang og sad
   hans hoved nu hvilede på våbenvælgeren, altså så op i lortekampvognen og grundede efterføl-
   en god tapakse-hældning.          gende lidt over fremtidig anvendelse af ”Kasket-
                         karl” med dens beskedne lys.
   Den anden kampvogn blev kaldt tilbage over ra-
   dioen til stor forundring for delingsføreren, men


                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10