Page 4 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 4

Gode venner fra


   Ottenbüttel på besøg   Af: Teddy Børgensen


   Næsten traditionen tro – bortset fra 2020 med På vejen fra Ottenbüttel (8 km fra Itzehoe) til
   Corona restriktionerne – har regimentet siden Holstebro, lørdag den 4. september, kom Helle
   2015, hvert år inviteret 2 ægtepar fra Holsten. og Günther en vending omkring Anita og Teddy
   Det er henholdsvis Helle og Günther Kollmann Børgesen i Aulum, hvor de sammen med Arne
   fra Ottenbüttel og præsten ved Hohenaspe kirke, H. Rindom og fru Ditte plus Villy Ager modtog
   Stefanie Warncke med mand Nils Warncke. De dem med en let frokost og hyggesnak. Herefter
   to par har gennem mange år været kontaktper- sammen med Villy Ager og Teddy Børgesen til
   soner og meget gæstfrie værter ved den årlige Holstebro, dog med en tur omkring den tyske
   tradition, hvor repræsentanter fra regimentet og flygtningekirkegård i Grove og over de gamle
   Danske Dragonforeningernes Sammenslutning startbaner på Fliegerhorst Grove, som området
   (DDS), hvert år den 3. søndag i advent besøger hed under krigen.
   kirken i Hohenaspe for at ophænge en krans ved Lørdag aften var regimentet vært ved middagen
   mindepladen i kirken for regimentets grundlæg- i Sergentmessen. DDS-præsident Ole E. Clau-
   ger, oberst Sehested.            sen havde bestemt, at såvel Helle som Günther
   Desværre er der forhold, som gør, at de ikke alle skulle modtage DDS ”Tak og Ære kors” som tak
   fire har været med hvert år. Men vi er glade for for mange års virke som regimentets og DDS`
   dem, der kommer. Den 4. og 5. september i år venner. Regimentschefen, oberst Anders Poul-
   blev et par rigtig gode dage sammen med Helle sen overrakte de flotte kors og holdt en tale for
   og Günther Kollman, som skulle opleve en ander- parret, hvorved han takkede for de mange års
   ledes ”Åbent hus-dag”.           trofasthed og loyalitet over for traditionen i Ho-
   I år havde regimentschefen, oberst Anders Poul- henaspe Kirke.
   sen bestemt, at flere ting skulle fejres og mindes
   på Soldaternes Flagdag, den 5. september. Ud
   over dagen som mindedag, var der arrangeret
   feltgudstjeneste, åbent hus-dag med kampde-
   monstration, parade, udstillinger. Udstilling af
   veteranpanserforeningens kampvogne og køre-
   tøjer. Et nyt indslag var en udstilling med prøj-
   siske tropper med effekter, fane og uniformer fra
   3-års krigen 1848-50.
                         Dagen efter – selve dagen med de mange tusinde
                         gæster, havde DDS udpeget Teddy Børgesen som
                         ledsager og rundviser for parret. Og det var vist
                         nok til fælles glæde for parterne.   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9