Page 2 - Prinsens NOVEMBER 2021
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Regimentet havde i år valgt en lidt anden måde vi skruer op for aktivitetsniveauet for reserven.
   at gribe åbent hus arrangementet an på. Det før- Her i oktober gennemfører vi i samarbejde med
   ste åbent hus arrangement i to år. Dagen blev de tre bataljoner en samling af reserven ved ba-
   afholdt 05. september og dermed samtidig med taljonerne og ved regimentet. Samlingen foregår
   flagdagen. Det var mit ønske, at vi på den måde over tre dage og vil være en kombination af ori-
   fik profileret også flagdagen og dermed vores ve- enteringer, føreruddannelse samt praktisk ud-
   teraner endnu mere end hidtil. Godt hjulpet af dannelse. En aktivitet jeg forventer mig meget af
   både blå himmel og solskin blev vores åbent hus og som det er min ambition at gennemføre hvert
   vanen tro et tilløbsstykke, hvor vi fik vist enheder år. Reserven vil komme til at spille en nødvendig
   og materiel flot frem. Den traditionelle gudstje- rolle i regimentets opgaveløsning, hvorfor det er
   neste på flagdagen var flyttet ud i terrænet og vigtigt, at kompetencerne både fastholdes og ud-
   blev gennemført som en feltgudstjeneste afholdt vikles. Det er intentionen fra næste år at udvide
   af vores dedikerede feltpræster. Det blev så stort samlingen til også at omfatte 1 Brigades perso-
   et tilløbsstykke, at pladsen blev trang. Alt i alt vil nel af reserven.
   jeg tillade mig at konkludere, at sammenlægnin-
   gen af de to arrangementer var en succes. Vi kan Hen over sommeren kom der også gang i jubi-
   selvfølgelig kun foretage dette, når flagdagen fal- larstævnerne. Både Prinsens Livregiments Sol-
   der i en weekend, så næste år er vi tilbage i den daterforening samt Danske Dragonforeningers
   normale modus. En stor tak til alle involverede!   Sammenslutning har afholdt jubilarstævne i hhv.
                         Viborg og på Dragonkasernen. Der var god til-
   Nu ser vi frem til at markere regimentets årsdag slutning og jeg er sikker på, at jubilarerne havde
   d. 01. november. Det vil foregå helt traditionelt en god dag. Det skyldes ikke mindst de to for-
   med en parade, hvor vi også hædrer årets dra- eningers frivillige kræfter. Uden dem ville der
   goner og slutter af med de obligatoriske boller ikke være nogen soldaterforeninger. Foreninger
   og cacao. Nævnes skal det, at Hærens knytnæve der som ambassadører for regimentet og forsva-
   1 Brigade har årsdag samme dag og runder et ret er af stor vigtighed. Fra min side skal lyde en
   skarpt hjørne. 60 år. Derfor vil vi opleve, at der stor tak for to vel gennemførte arrangementer.
   bliver gjort mere ud af den dag end normalt. Fra
   regimentets side skal lyde et stort tillykke til 1 Vanen tro vil jeg slutte af med lidt navnenyt.
   Brigade. Regimentet glæder sig over og ser frem Den nye chef for Panserbataljonen er netop ud-
   til fortsat godt samarbejde.        peget. Det er oberstløjtnant Kristian Kold, der i
                         en periode har været fungerende chef for uddan-
   Forandringens vinde blæser hele tiden. Som jeg nelsesbataljonen og forud herfor stabschef og
   orienterede om i juli nummeret, erstattes Gar- næstkommanderende ved opklaringsbataljonen
   nisonsstøtteenheden af en regimentsstab orga- på Bornholm. Velkommen til Kristian Kold og til-
   niseret i en operativ struktur. Denne ændring lykke med udnævnelsen. Jeg glæder mig til sam-
   trådte i kraft pr. 01. september. Det glæder jeg arbejdet.
   mig over, selvom vi i praksis længe har arbej-
   det som en regimentsstab. Det betyder også, at

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7